WITAMY! STRONA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KĘDZIERZYNIE - KOŹLU     UWAGA!       -      BĄDŹ CZUJNY!!! - SZCZEGÓŁY   PROGRAMU OGRANICZENIA LICZBY OFIAR POŻARÓW zobacz na zgasryzyko.pl - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII PRZEMYSŁOWEJ - do pobrania w zakładce "Pliki do pobrania-Instrukcje"
Komenda

      


 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Kraszewskiego 12
NIP 749-18-01-841
tel. 77 482 1715

poczta elektroniczna: kozlesekret@psp.opole.pl

Elektroniczna skrzynka podawczaUprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2014 r. aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” posiadającego identyfikator: KPPSP_Kedzierzyn_Kozle

 - skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą   adres:

/KPPSP_Kedzierzyn_Kozle/SkrytkaESP,

- skład o nazwie Skład_ESP. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została utworzona 01.01.1999 r. w wyniku reformy administracyjnej państwa. Siedzibą Komendy jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Ze względu na specyfikę regionu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu dysponuje siłami i środkami do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych o charakterze ponadlokalnym z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

  Funkcjonują tu trzy grupy specjalistyczne: grupa ratownictwa chemicznego, grupa ratownictwa wodnego oraz grupa ratownictwa wysokościowego.

  Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
To jest gminy: Kędzierzyn – Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś.

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
•   wydział operacyjno – szkoleniowy,
•   sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych i szkoleniowych,
•   stanowiska pracy ds. organizacyjno - kadrowych,
•   sekcja finansów,
•   sekcja kwatermistrzowska,
•   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 33,
•   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Kraszewskiego 12.

Jako ciekawostkę należy podać, że tut. Komenda posiada sikawkę ręczną firmy Gustaw Ewald "Cuestrin N" zbudowaną w roku 1911 r. - gruntownie odrestaurowaną w 1999 r. w Centralnym
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. (zobacz fotografie)

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg.  mgr  Mirosław STADNICZUK

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mł. bryg. mgr inż. Dariusz KULAWINEK

tel. 77-482-17-15

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej , analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami ksrg;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem    chronionej;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;
I  WYDZIAŁ  OPERACYJNO-SZKOLENIOWY (symbol PR) w tym  Stanowisko Kierowania 
 • NACZELNIK  WYDZIAŁU
         bryg.  mgr  Leszek  MORKIS  tel. 77-482-17-15 w.118
 
 •   STARSZY SPECJALISTA

        mł. bryg. mgr Andrzej JĘDRZEJCZYK

         

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kędzierzynie-Koźlu


KONTAKT  TEL 77 482 3378  77 482 3379      FAX 77 482 3378

ADRES ELEKTRONICZNY
kozlersk@psp.opole.pl


  mł. asp. mgr Grzegorz BARANOWSKI 
 

  kpt.  licencjat Krzysztof PATERAK

  sekc.  mgr  Dawid PROKSZA

  asp. sztab. Dariusz WIECZOREK

  asp. sztab. Mirosław MIKULSKI


Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego należy w szczególności
 1. W zakresie spraw operacyjnych:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także  - nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub  kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania  lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jrg sprawdzających przygotowanie do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg  na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komenda powiatową;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych  zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych.
  2. W zakresie spraw szkoleniowych:
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu,
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

  3.  W zakresie informatyki: 
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych,
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,
  4.  W  zakresie łączności:
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także dla bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary  chronione;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krsg na obszarze działania komendy powiatowej,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności,
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

II SEKCJA ds. KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH I SZKOLENIOWYCH (symbol PZ) 

 • STARSZY SPECJALISTA
   mł. ogn. inż. Łukasz POŁOMSKI
      
 •    MŁODSZY SPECJALISTA

    mł. kpt. Grzegorz Pawełek

              tel. 77-482-17-15  w. 215

  Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds.  kontrolno – rozpoznawczych należy w  szczególności:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego  z komendą powiatową,


III  SEKCJA ds. ORGANIZACYJNO - KADROWYCH (symbol POK)
 
 • STAŻYSTA
  str. mgr Weronika MASŁOWSKA
  tel.  77-482-17-15  w. 210

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno - kadrowych  należy w szczególności:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępnianie dokumentów i brakowanie dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie  sekretariatu komendanta powiatowego;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

IV  SEKCJA FINANSÓW (symbol  PF)
 • GŁÓWNA  KSIĘGOWA  
  mł. bryg. mgr  Bogumiła  PIĄTKOWSKA
  tel.  77-482-17-15  w. 117
 • STARSZY KASJER


  Do zadań  sekcji ds. finansów należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej’
  • b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
V.  SEKCJA KWATERMISTRZOWSKA (symbol PT) 
 • SPECJALISTA
          mgr Elżbieta MŁYŃSKA
  tel.  77-482-17-15   w. 116

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich  należy w szczególności:1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
2. W zakresie spraw technicznych:
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej  samochodów i sprzętu silnikowego,
 • nadzorowanie  spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych  pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, sprzętem ratowniczym a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
 VI JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZE  JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA Nr 1 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 33 symbol PJRG-1

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA Nr 2 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kraszewskiego 12 symbol PJRG-2

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemicznego - JRG Nr 1,
 • ratownictwa wysokościowego i wodno - nurkowego - JRG Nr 2.
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  • a) stanu gotowości bojowej,
  • b) procedur ratowniczych,
  • c) dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Regulamin organizacyjnySchemat organizacyjny KPPSP w Kędzierzynie-Koźlu


serwer pracy grupowej

Copyright © 2010 Leszek Grün | Wszelkie prawa zastrzeżone

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w celu ułatwienia korzystania z serwisu i w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany warunków przechowywania cookies lub uzyskiwania do nich dostępu poprzez modyfikację ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.